Vstopili ste v spletno aplikacijo za zbiranje podatkov o tujerodnih vrstah. Na tej strani lahko vnesete svoja opažanja tujerodnih vrst ali si ogledate podatke drugih popisovalcev. Aplikacija je bila izdelana v okviru projekta Thuja 2. Več informacij o namenu aplikacije ter informacije o tujerodnih vrstah je na spletni strani projekta Thuja 2.

Tujerodne vrste so tiste vrste, ki jih je človek namerno ali nenamerno vnesel na območja zunaj njihove naravne razširjenosti. Nekatere tujerodne vrste se na novih območjih ustalijo in začnejo hitro širiti in povzročati gospodarsko škodo ali negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost (domorodne vrste, habitate in ekosisteme). Več o tujerodnih vrstah si lahko preberete na strani www.tujerodne-vrste.info.

Namen zbiranja podatkov o tujerodnih vrstah je pritegniti pozornost javnosti k opazovanju in beleženju tujerodnih vrst. Na ta način opozarjamo na problematiko tujerodnih vrst, izboljujemo poznavanje njihove razširjenosti in v daljšem časovnem spremljamo njihovo širjenje na nova območja. Aplikacija deluje tudi kot mehanizem zgodnjega obveščanja, saj lahko na podlagi sporočenih podatkov o vrstah te odkrijemo v zgodnji fazi širjenja, ko je še več možnosti za učinkovito ukrepanje.